Loading...
STRONA GŁÓWNA 2019-12-03T11:34:55+00:00

 

„W swojej pracy wyznaję zasadę, iż nie ma takiej nieuczciwości, która zasługiwałaby na zapomnienie. Kierując się tą zasadą dążę do ochrony interesów swoich klientów przed bezpodstawnymi roszczeniami oraz w dochodzeniu poniesionych przez nich szkód będących następstwem nieuczciwego zachowania kontrahenta. Zasada ta znajduje szczególne uzasadnienie w relacjach z instytucjami finansowymi, które w ostatnich latach nadszarpnęły zaufania swoich klientów, wyzyskując ich słabszą pozycje kontraktową oraz wiedzę i doprowadzając ich do strat finansowych.

Na szczęście sądy powszechne w sporach przeciwko instytucjom finansowym dostrzegają i odwołują się do podstawowych kryteriów uczciwości i rzetelności. Jako przykład można wskazać stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie w głośnym medialnie wyroku z dnia 4 października 2017 r. (sygn.. akt XXIV C 1094/14), gdzie na rzecz reprezentowanych przeze mnie konsumentów zasądzona została od banku kwota 2,1 mln zł z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF. Sąd w uzasadnieniu podkreślił m.in.:

<<(…) Nie ulega przy tym wątpliwości, że pozwana jako bank jest instytucją zaufania publicznego. W związku z powyższym w stosunkach z klientami powinna działać w granicach dobrze pojętego nie tylko interesu własnego, ale także z uwzględnieniem interesu klienta. Bez poinformowania powodów jako klientów o skutkach zawarcia umowy, w tym zwłaszcza bez rzetelnej informacji o jej kosztach powodowie, niebędący profesjonalistami w dziedzinie finansów i bankowości, nie mieli możliwości dokonania właściwej analizy ryzyka jakie związane było z umową i dokonania właściwego, świadomego wyboru produktu bankowego (…) >>”

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 7/18) podzielił ocenę, iż pracownicy banku dopuścili się naruszenia standardów uczciwości i lojalności – co skutkuje bezwzględną nieważnością umowy, i oddalił apelację banku od w/w wyroku w dniu 31 stycznia 2019 r.  Bank nie wniósł skargi kasacyjnej od tego wyroku, co oznacza, iż pierwsze prawomocne stwierdzenie nieważności umowy indeksowanej do CHF oraz zasądzenie z tego tytułu zapłaty blisko 3 mln zł z odsetkami na rzecz klientów nie zostanie już uchylone przez Sąd Najwyższy.

– adwokat Dariusz Wółkiewicz

 

Nasze Rekomendacje